سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اقتصاد بزرگ در سال 2019

نظر

1-آمریکا

تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2019 به بیش از 21 تریلیون دلار رسید تا این کشور 20 درصد از کل اقتصاد جهان را در اختیار داشته باشد. بخش خدمات بزرگ‌ترین بخش اقتصاد آمریکا است که 80 درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد.

2- چین

میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال 2019 معادل 13.46 تریلیون دلار بوده است. رشد اقتصادی این کشور نیز در سال جاری 6.1 درصد برآورد می‌شود.

3- ژاپن

میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال 2019 معادل 5.2 تریلیون دلار بوده است. رشد اقتصادی این کشور نیز در سال جاری 1.1 درصد برآورد می‌شود.

4- آلمان

میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال 2019 معادل 4.2تریلیون دلار بوده است. رشد اقتصادی این کشور نیز در سال جاری 1.6درصد برآورد می‌شود.

5- انگلیس

میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال 2019 معادل 3.1 تریلیون دلار بوده است. رشد اقتصادی این کشور نیز در سال جاری 0.9درصد برآورد می‌شود.

6- هند

میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال 2019 معادل 2.9 تریلیون دلار بوده است. رشد اقتصادی این کشور نیز در سال جاری 6.8 درصد برآورد می‌شود.

7- فرانسه

میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال 2019 معادل 2.8 تریلیون دلار بوده است. رشد اقتصادی این کشور نیز در سال جاری 6.1 درصد برآورد می‌شود.

8- ایتالیا

میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال 2019 معادل 2.1 تریلیون دلار بوده است. رشد اقتصادی این کشور نیز در سال جاری 0.3 درصد برآورد می‌شود.

9- برزیل

میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال 2019 معادل 2.0 تریلیون دلار بوده است. رشد اقتصادی این کشور نیز در سال جاری 0.9 درصد برآورد می‌شود.

10- کانادا

میزان تولید ناخالص داخلی چین در سال 2019 معادل 1.8 تریلیون دلار بوده است. رشد اقتصادی این کشور نیز در سال جاری 0.7 درصد برآورد می‌شود./ ایسنا