سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از دروغ بپرهیز، از همهی دروغها، مخصوصا دروغ به خودت

نظر

فئودور داستایفسکی:

 از دروغ بپرهیز، از همه‌ی دروغ‌ها، مخصوصا دروغ به خودت. 

و از سرزنش بپرهیز، هم سرزنش خودت و هم سرزنش دیگران

 از دروغ بپرهیز، از همه‌ی دروغ‌ها، مخصوصا دروغ به خودت