سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ژان پل سارتر

نظر

ژان پل سارتر:

 

مورچگان با هم حرف نمی زنند،

اما دسته جمع? دانه جمع می کنند

 

زنبورها با هم حرف نمی زنند،

اما دسته جمع? خانه می سازند

 

پرستوها با هم حرف نمی زنند،

اما دسته جمع? به سفر می روند

 

آدمها با ا?نکه خوب حرف می زنند...

تنها آذوقه جمع می کنند.

تنها خانه خود را بنا م? کنند

و تنها سفر می کنند.

براستی که آدم? تنهاتر?ن موجود رو? زم?ن است!

 

 

جملات زیبا

جملات زیبا از کتاب‌های مشهور  بیو